Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného, akčného a cieľavedomého vychovávateľa na plný pracovný úväzok.

  • termín nástupu: 1.9.2024

  • nástupný plat: podľa stupnice platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe a stupňa vzdelania v zmysle zákona č. 533/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z

  • náplň práce: vedenie záujmových útvarov a organizácia príležitostnej činnosti CVČ v oblasti kultúry, športu a spoločenských vied.

  • kvalifikačné predpoklady: podľa Vyhlášky 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

  • požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti.

  • ovládanie štátneho jazyka

  • kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Žiadosti posielajte do 17.7.2024  poštou na adresu CVČ Malacky, Martina Rázusa 2383/30, Malacky 90101 alebo mailom na:  riaditelka.filova@cvcmalacky.sk

CVČ si vyhradzuje právo na výber účastníkov výberového konania.