>Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2022/2023

>Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2021/2022
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014/2015
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013/2014
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk.rok 2011/2012
> Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk.rok 2010/2011
> Výročná správa za šk. rok 2009/2010
> Výročná správa za šk. rok 2008/2009

>Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2022
>Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2021
>Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2020
>Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2019

Ostatné

>Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN.
>Kolektívna zmluva na rok 2023, 2024
> Kolektívna zmluva 2022
> Kolektívna zmluva 2021
> Kolektívna zmluva 2020
> Školský poriadok CVČ
> Predpis na určenie poplatkov viacúčelového ihriska
> Prevádzkový poriadok Ihriska